ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.     Do świetlicy przyjmuje się:

·        głównie dzieci z klas 0-III, w  szczególności  dzieci  rodziców  pracujących,  bądź  oczekujących na autobus szkolny,

·        świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,

·        opieką zostają objęci również uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne.

2.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3.     Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6.30- 7.15 oraz od 10.45 -16.00 (w poniedziałki 10.45 - 15.45).

4.     Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

·        Uczeń  ma  obowiązek  informowania  nauczyciela  świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

·        Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

·        Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony komórkowe, MP3, MP4 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu.

·        Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie  rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane wpisane są do Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy.

·        W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne lub telefoniczne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

·        Osoba wybierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do zgłoszenia nauczycielowi odbioru danego ucznia.

·        Za pisemną zgodą rodzica dziecko może być odbierane przez starsze rodzeństwo bądź samodzielne wracać do domu (w przypadku gdy mieszka niedaleko szkoły).

·        Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

·        Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o jego usunięcie przedstawiony zostaje na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę, od której nie ma odwołania.

·        W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

·        Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat danego ucznia uczęszczającego na świetlicę.

·        Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także na boisku szkolnym.

·        Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi.

·        Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadamiać dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

·        Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.

 

PRAWA UCZNIA W ŚWIELICY

Uczeń ma prawo do:

·        respektowania swoich praw i obowiązków,

·        uczestnictwa w organizowanych zajęciach,

·        rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności,

·        rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

·        życzliwego i podmiotowego traktowania,

·        uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

·        korzystania z wyposażenia świetlicy (gry, zabawki, materiały plastyczne).

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma obowiązek:

·        dbać o ład i porządek,

·        zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu,

·        stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

·        przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy w świetlicy i na boisku szkolnym,

·        informować każdorazowo o swoim wyjściu ze świetlicy,

·        natychmiast zgłaszać wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

·        aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

·        zachowywać się kulturalnie w świetlicy, stołówce szkolnej oraz autobusie szkolnym

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 3

wczoraj 45

w ciągu tygodnia 151

w ciągu miesiąca 662

w sumie 157326